சென்னையின் பூகோள அமைப்பு

Chennai Metropolitan Area Map
    சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதி சென்னை நகரம்
1. பரப்பளவு   1189 ச.கி.மீ. 176 ச.கிமீ.
2. மக்கட் தொகை      
  1981 46.01 லட்சங்கள் 32.84 லட்சங்கள்
  1991 58.18 லட்சங்கள் 38.43 லட்சங்கள்
  2001 70.41 லட்சங்கள் 43.43 லட்சங்கள்
  2011 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது) 88.71 லட்சங்கள் 49.50 லட்சங்கள்